Chấn thương sọ não và hônmê

1. Day ấn H.127, 53, 63, 19, 50, 37, 39, 106, 103, 126, 0. Và hơcác huyệt.
2. Gõ và hơH.26, 38, 156-, 7-, 50, 3-, 61-, 290-, 16-, 37 và thêm bộvịchấn thương.